Tænk nyt i stedet for at spare!

Socialrådgiveren nr. 3, 10. februar 2011

Sygemeldte, kronikere og psykisk syge kan med nytænkning og nedbrydning af administrative søjler hjælpes hurtigere og bedre tilbage på sporet, mener Dansk Socialrådgiverforening. I Aarhus har en særlig indsats på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet givet gode resultater.

Tekst Ole Larsen

Bryd forvaltningsmurerne ned, skab bedre koordination og lav bredere, mere helhedsorienterede indsatser på tværs af fagområder. Sådan lyder budskabet i et nyt rehabiliteringsudspil fra Dansk Socialrådgiverforening, som ifølge næstformand Ulrik Frederiksen skal hjælpe syge borgere mere effektivt tilbage på sporet.
– Der er behov for, at vi tænker nyt på det her område. Ikke mindst i krisetider, hvor den lette løsning er at skære ned på hjælpen til borgere, som vitterligt har behov for hjælp. Men i stedet for at slibe sparekniven, bør vi udvikle hele den måde, vi arbejder med rehabilitering. Det vil både være til gavn for borgerne og kommunernes økonomi, siger Ulrik Frederiksen.
Han vurderer, at det økonomiske potentiale for kommunerne er stort. Alene på sygedagpengeområdet bruger samfundet årligt 17,8 mia. kr. (Kilde: Statistisk årbog 2010).
– Så det er rigtig mange penge, som er i spil, og som kan påvirkes med den rette genoptræning og rehabilitering. Mit budskab til kommunerne er derfor, at de mulige økonomiske gevinster er store, hvis vi tør at tænke nyt, siger Ulrik Frederiksen.

Aarhus: ”Vi handler på borgerens behov nu og her”
I Aarhus Kommune har man turde tænke nyt ved på tværs af kommunens sundheds- og beskæftigelsesopgaver at oprette en tværfaglig, koordineret indsats over for sygemeldte borgere. Konkret er to sagsbehandlere fra sygedagpengeenheden udstationeret fra Aarhus Jobcenter Nord til Ortopædisk Genoptræningscenter.
Det gør det nemmere for borgerne, da de kan henvende sig samme sted for både at blive genoptrænet og få behandlet deres sygedagpengesag. Og sagsbehandlerne har en bredere viden og vifte af handlemuligheder i forhold til at yde den nødvendige faglige og tværfaglige indsats, der skal til, for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, fortæller centerchef for Ortopædisk GenoptræningsCenter, Elna Kæstel.
– Opgaverne kan løses, når borgeren er der alligevel. Når de kommer til deres genoptræning, kan de altid lige smutte op til socialrådgiveren med et spørgsmål angående deres sygedagpenge eller deres handleplan. Vi skal ikke først til at kommunikere på tværs af forvaltninger og vente i lang tid, før vi får et svar. Der bliver handlet nu og her.

Tidlig indsats forhindrer marginalisering
En evaluering af projektet viser, at borgere tilknyttet projektet opnår en delvis raskmelding 37 dage tidligere end andre, hvilket skyldes, at der sættes tidligere ind over for borgerne. I et “sædvanligt” sygedagpengeforløb vil den egentlige indsats ofte først gå i gang, når borgeren er færdig med sit optræningsforløb. I Ortopædisk Genoptræningscenter starter indsatsen samtidig eller under genoptræningsforløbet.
– Ved at tænke rehabilitering på tværs af kommunens sundheds- og beskæftigelsesopgaver, får vi en unik mulighed for at sætte tidligt ind med den rette indsats over for sygemeldte borgere, der er i risiko for at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet, fortæller Elna Kæstel. 

 
Punkter i Dansk Socialrådgiverforenings udspil:

 

  • Skab fleksible rammer til at kombinere sundheds-, social- og beskæftigelsesindsatser.
  • Jobcentrenes mandat skal gøres mere fleksibelt, så de kan indgå i rehabiliteringsforløb med beskæftigelsestilbud, revalidering, aktivering, kompetenceudvikling, job med støtte mv., når borgeren har brug for det.
  • Kommunerne må på tværs af forvaltningerne udarbejde samlede strategier for en helhedsorienteret indsats. 
  • I ethvert rehabiliteringsforløb skal der formelt udpeges en forløbskoordinator fra forløbets start. Koordinatorfunktionen skal skrives ind i samtlige Sundhedsaftaler for at forpligte kommunerne og regionerne på det.

Læs udspillet.

 

Læs udspil

Du kan læse Dansk Socialrådgiverforenings udspil til bedre rehabilitering her på vores hjemmeside

Fra socialrådgivere til politikere:

Dansk Socialrådgiverforening har lavet fem udspil til fremtidens social- og beskæftigelsespolitik. Udspillene er blevet til i dialog med medlemmerne af Dansk Socialrådgiverforening, og de er sendt til relevante politikere og andre meningsdannere på den social- og beskæftigelses-politiske arena.